Gratis openbaar vervoer

Gratis openbaar vervoer is het perfecte middel tegen het toenemende aantal auto’s op onze wegen. Zodra de kosten van het openbaar vervoer lager liggen dan de kosten die verbonden zijn aan het bezit van een auto hebben mensen een duidelijke prikkel om hun auto te verruilen voor bus, tram of trein. En als het openbaar vervoer gratis is kan de auto op geen enkele manier meer concurreren op vlak van kostprijs.

Gratis openbaar vervoer heeft alles in huis om versneld werk te maken van de duurzame transitie. Luchtvervuiling van fossiele brandstoffen – met het privaat autogebruik als grootste vervuiler – is een probleem waar alle steden wereldwijd te kampen mee hebben, van New York over Londen tot Singapore. Uit een onderzoek is gebleken dat er naar schatting elk jaar 8,7 miljoen mensen sterven ten gevolge van luchtervuiling.

Metro-passagier-2022-1

Zonder radicale ommezwaai door de overheid en de burgers zal de luchtvervuiling alleen maar toenemen. Minder auto’s op de weg is daarom van cruciaal belang. Het stimuleren van inwoners om gebruik te maken van hoogwaardig, frequent openbaar vervoer is één van de meest effectieve manieren om de lucht in steden te zuiveren.

Minder auto’s betekent ook minder energieverbruik. En minder energieverbruik betekent ook minder emissies. In de Europese Unie vertegenwoordigt het transport tot 27% van de totale uitstoot CO2.

Gratis openbaar vervoer is niet alleen een ecologische maatregel, het is ook een sociale maatregel die mensen uit de vervoersarmoede helpt.

Desiro-trein-NMBS-2022-2

Het draagvlak voor gratis openbaar vervoer wordt steeds groter. Het gaat van iets dat het oude economische denken zich nauwelijks kon voorstellen naar een vanzelfsprekende en zeer effectieve manier om snel gedrag te veranderen en de auto aan de kant te laten staan, wat voordelen oplevert voor het klimaat, onze gezondheid en de economie. Het is een initiatief dat meerdere problemen in één keer oplost.

Sommigen onder ons zullen zich de vraag stellen hoe het gratis openbaar vervoer wordt gefinancierd. Via de belastingen wordt nu al het grootste deel van het openbaar vervoer bekostigd. Ticketverkoop beslaat slechts een minderheid van de inkomsten van vervoersbedrijven en er zijn ook kosten aan verbonden, denk maar aan de honderden ticketautomaten in de stations, het onderhoud daarvan en de werkuren.

Voor gratis openbaar vervoer kunnen bovendien alternatieve financieringsmethodes kunnen worden aangewend. In Frankrijk bijvoorbeeld dragen de bedrijven bij tot de financiering van het stadsvervoer. En er is een maatschappelijke return, het personeel dat zich voordien enkel bezig hield met ticketverkoop kan zich nu volledig ten dienste stellen van de reiziger.

Free public transport logo 2022 2

De inhoud op deze pagina is afgeleid van het artikel: Free public transport: the new global initiative clearing the air, roads and helping keep climate targets on track van de Rapid Transition Alliance

Wil je weten in welke steden het openbaar vervoer al gratis is, en welke organisaties zich inzetten voor gratis openbaar vervoer? Neem een kijkje op de website van het netwerk Free Public Transport. (Facebookpagina).